wagonload

wagonload teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wagonload wagonload

wagonload terimi için benzer kelimeler ve anlamları

single wagonload tek vagon yükü