wagon soldier

wagon soldier teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wagon soldier vagon asker

wagon soldier terimi için benzer kelimeler ve anlamları

soldier's soldier askerin askeri
a soldier's soldier bir askerin askeri
buffalo soldier bufalo askeri
canadian soldier kanadalı asker
chocolate soldier çikolata asker
dead soldier ölü asker
foot soldier piyade
old soldier eski asker
returned soldier geri dönen asker
school of the soldier asker okulu
soldier asker
soldier beetle asker böceği
soldier bird asker kuşu
soldier crab asker yengeç
soldier fly asker uçmak
soldier of fortune paralı asker
soldier on asker
soldier orchid asker orkide
soldier settlement asker yerleşimi
soldier's heart askerin kalbi
soldier's medal askerin madalyası
tin soldier kurşun asker
unknown soldier bilinmeyen asker
water soldier su askeri
gallant soldier cesur asker
fellow soldier asker
soldier pile asker kazık
former soldier eski asker
soldier course asker kursu
toy soldier oyuncak asker
common soldier sıradan asker
dismounted soldier demonte asker
reserve soldier yedek asker
discharged soldier taburcu asker
soldier up asker kadar
former child soldier eski çocuk asker
active duty soldier aktif görev asker
a soldier bir asker
served as a soldier asker olarak görev yaptı
soldier field asker alan
no soldier shall, in time of peace be quartered in any house hiçbir asker, barış zamanında herhangi bir evde çeyrek dönemez.
he was a soldier o bir askerdi
enlisted soldier kayıtlı asker
elite soldier elit asker
mounted soldier takılı asker
army soldier ordu asker
woman soldier kadın asker
no soldier shall, in time of peace hiçbir asker barış zamanında
soldier through asker aracılığıyla
black soldier fly siyah asker sineği