wagnerian

wagnerian teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wagnerian wagner ekolüne ait

wagnerian terimi için benzer kelimeler ve anlamları

wagnerian motifs wagnerian motifleri