wagner act

wagner act teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wagner act wagner kanunu

wagner act terimi için benzer kelimeler ve anlamları

wagner wagner
wagner von jauregg wagner von jauregg
wagner, richard wagner, richard
wagner-jauregg wagner-jauregg
wagner-rogers bill wagner-rogers faturası
act or failure to act fiil ya da başarısızlık
americans with disabilities act amendments act amerikalılar engelliler yasası değişiklik yasası
privacy act and paperwork reduction act notice gizlilik yasası ve evrak azaltma yasası bildirimi
for privacy act and paperwork reduction act notice gizlilik yasası ve evrak azaltma yasası bildirimi için
act or omission of an act fiil veya ihmal
any act or failure to act, herhangi bir eylemde veya başarısızlıkta
act or failure to act by them davranış veya eylemde bulunmama
emergency act act acil durum kanunu
a violent act or an act dangerous to human life şiddet içeren bir eylem veya insan hayatı için tehlikeli bir eylem
quartering act act çeyrek hareket
merger of act international and act development uluslararası hareket ve hareket gelişimi birleşme
for privacy act and paperwork reduction act notice, see the gizlilik yasası ve evrak küçültme yasası bildirimi için, bkz.
act davranmak
act call arama yap
act curtain perde perde
act of contrition rekabet kanunu
act of faith inanç hareketi
act of god tanrının hareketi
act of parliament clock parlamento saati
act of toleration hoşgörü eylemi
act of uniformity tekdüzelik
act of war savaş eylemi
act on hareket etmek
act one's age birinin yaşı
act out çıkmak
act up harekete geçmek
act upon göre davranmak
act warning uyarı yapmak
act. davranmak.
affordable care act ekonomik bakım yasası
balancing act dengeleme kanunu
bland-allison act mülayim
canada act kanada kanunu
catch in the act kanunda yakalamak
catholic emancipation act katolik kurtuluş kanunu
chinese exclusion act of 1882 1882 çin hariç tutma kanunu
civil rights act of 1964 1964 sivil haklar kanunu
class act sınıf kanunu
clayton antitrust act clayton antitröst yasası
clean up one's act birinin davranışını temizle
cod-act morina hareket
corrupt practices act bozuk uygulamalar kanunu
dawes act of 1887 1887 tarihli kanunu
do a disappearing act kaybolan bir hareket yap
dream act hayaller kurumu