waging

waging teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
waging yürüten

waging terimi için benzer kelimeler ve anlamları

waging war savaşı sürdürmek
waging a war savaş yürütmek
waging of war savaş yönetimi
waging peace barış yapmak
waging a battle savaş yapmak
waging a campaign kampanya yürütmek
have been waging idare ediyor
was waging idare ediyordu
are waging idare ediyor
i have been waging oynuyordum
waging a crusade bir haçlı seferi yürütmek
waging battle savaş savaşı
waging campaigns ücret kampanyaları
is waging idare ediyor
waging a battle against karşı savaş açmak
waging a struggle mücadele etmek
waging an insurgency isyancı olmak
has been waging idare edildi
waging aggressive war agresif savaş yapmak
framework of waging ücretlendirme çerçevesi
waging a trade war ticaret savaşı yapmak
for the waging of war savaşın yürütülmesi için
waging its war savaşını sürdürmek
from waging ücretten
he was waging o idare ediyordu
in waging war savaşta
waging war against the state devlete karşı savaş açmak
i have been waging a campaign kampanya yürütüyorum
waging jihad cihad yapmak
i'm waging maaş alıyorum
is waging against karşı mücadele ediyor
waging of a bir waging
planning, preparation, initiation, or waging of war savaşın planlanması, hazırlanması, başlatılması veya kullanılması
waging a guerrilla war bir gerilla savaşı yürütmek
by waging war savaş yaparak
waging crusade ücret haçlı seferi
waging to get almak için ücret
they are waging wars savaş yapıyorlar
waging conflict ücret çatışması
waging jihad against cihadı idare etmek
is waging war on savaşı sürdürüyor
waging war on terrorism teröre karşı savaş yapmak
waging warfare savaş savaşı
waging war upon savaşmak