wagged

wagged teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wagged wagged

wagged terimi için benzer kelimeler ve anlamları

wagged a finger parmak salladı
tail wagged the dog kuyruk köpeği salladı