wackest

wackest teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wackest gelmiş geçmiş en garip