wacked

wacked teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wacked wacked

wacked terimi için benzer kelimeler ve anlamları

wacked-out wacked aşımı