x travel

x travel teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x travel x seyahat

x travel terimi için benzer kelimeler ve anlamları

incentive travel teşvik seyahati
space travel uzay yolculuğu
time travel zaman yolculuğu
time-travel zaman yolculuğu
travel seyahat
travel agency seyahat acentası
travel agent seyahat acentesi
travel light seyahat lambası
travel shot seyahat atışı
travel time seyahat süresi
travel trailer seyahat fragmanı
travel-sick seyahat-hasta
travel arrangements yolculuk planları
travel expenses seyahat masrafları
air travel hava yolculuğu
travel industry seyahat sektörü
travel insurance seyahat sigortası
business travel iş seyahati
travel allowance seyahat yardımı
travel retail perakende seyahat
www.travel.state.gov www.travel.state.gov
travel costs seyahat masrafları
travel abroad yurt dışına seyahat etmek
travel around etrafında seyahat
travel guide gezi rehberi
travel documents seyahat dökümanları
travel information seyahat bilgisi
travel speed seyahat hızı
direction of travel seyahat yönü
travel down aşağı yolculuk
travel trade seyahat ticareti
travel schedule seyahat programı
travel writer gezi yazarı
travel through seyahat etmek
travel plans seyahat planları
travel the world dünyayı dolaşmak
travel policy seyahat politikası
foreign travel yurtdışı seyahati
travel ban seyahat yasağı
travel services seyahat hizmetleri
travel advisory seyahat danışmanlığı
travel card seyahat kartı
travel distance seyahat mesafesi
travel management seyahat yönetimi
travel experience seyahat tecrübesi
willingness to travel seyahat için isteklilik
travel grant seyahat yardımı
travel sickness seyahat hastalığı
travel pass seyahat kartı
electronic system for travel authorization seyahat ruhsatı için elektronik sistem