valedictory

valedictory teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
valedictory veda

valedictory terimi için benzer kelimeler ve anlamları

valedictory address geçerli adres
valedictory session değerli oturum