valediction forbidding mourning

valediction forbidding mourning teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
valediction forbidding mourning yeminli yasaklama yasağı

valediction forbidding mourning terimi için benzer kelimeler ve anlamları

valediction veda
forbidding haşin
forbidding place yasaklayan yer
forbidding landscape yasaklayan manzara
forbidding from yasaklayan
is forbidding yasaklayan
forbidding him to onu yasaklayan
most forbidding en çok yasaklayan
a law forbidding yasaklayan yasa
by forbidding it yasaklayarak
are forbidding yasaklıyor
forbidding environment yasaklayan ortam
expressly forbidding açıkça yasaklayan
forbidding the use kullanımı yasaklamak
forbidding the import of ithalatını yasaklamak
deep mourning derin yas
half mourning yarı yas
half-mourning yarım yas
mourning yas
mourning band yas grubu
mourning becomes electra yas elektra dönüşüyor
mourning bride yas gelin
mourning cloak yas pelerin
mourning dove kumru
mourning iris yas irisi
mourning warbler yas ötleğeni
in mourning yasta
national mourning ulusal yas
mourning the loss yasını yas
day of mourning yas günü
go into mourning yas tutmak
be in mourning yasta olmak
mourning for yas
grief and mourning keder ve yas
mourning period yas dönemi
official mourning resmi yas
mourning day yas günü
period of mourning yas dönemi
mourning ceremony yas töreni
mourning clothes yas kıyafetleri
house of mourning yas evi
is in mourning yasta
in mourning for yasta
mourning process yas süreci
days of mourning yas günleri
public mourning genel yas
good mourning günaydın
are in mourning yastalar
went into mourning yas tuttu
sign of mourning yas belirtisi