valediction

valediction teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
valediction veda

valediction terimi için benzer kelimeler ve anlamları

valediction forbidding mourning yeminli yasaklama yasağı