vagus pulse

vagus pulse teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
vagus pulse vagus nabzı

vagus pulse terimi için benzer kelimeler ve anlamları

dorsal nucleus of vagus vagus dorsal çekirdeği
inferior ganglion of vagus vagusun alt ganglionu
superior ganglion of vagus vagusun üst ganglionu
vagus vagus
vagus nerve vagus siniri
vagus nerve stimulation vagus sinir stimülasyonu
vagus nerve stimulator vagus sinir stimülatörü
n. vagus n. vagus
alternating pulse alternatif nabız
anacrotic pulse anakrotik nabız
bigeminal pulse bigeminal nabız
bisferious pulse bisferious nabız
cannonball pulse top mermisi nabzı
corrigan's pulse corrigan'ın nabzı
coupled pulse birleşik darbe
dicrotic pulse dikrotik nabız
electromagnetic pulse elektromanyetik nabız
hard pulse sert nabız
jugular pulse juguler nabız
paradoxical pulse paradoksal nabız
plateau pulse plato nabzı
pulse nabız
pulse code modulation darbe kodu modülasyonu
pulse deficit nabız açığı
pulse dialing darbeli arama
pulse generator puls üreteci
pulse height analyser darbe yüksekliği analizörü
pulse modulation darbe modülasyonu
pulse pressure nabız basıncı
pulse rate nabız sayısı
pulse repetition frequency darbe tekrarlama frekansı
pulse therapy nabız tedavisi
pulse wave nabız dalgası
pulse-amplitude modulation darbe genlik modülasyonu
pulse-code modulation darbe kodu modülasyonu
pulse-time modulation darbe zamanı modülasyonu
riegel's pulse riegel'in nabzı
take the pulse of nabzını tut
thready pulse çoktan nabız
trigeminal pulse trigeminal nabız
undulating pulse dalgalı nabız
venous pulse venöz nabız
vermicular pulse vermiküler nabız
water-hammer pulse su darbesi darbesi
wiry pulse tel nabız
quincke's pulse quincke 'ın nabzı
pulse oximeter nabız oksimetresi
pulse width darbe genişliği
pulse survey nabız anketi
pulse width modulation darbe genişliği modülasyonu