vagus nerve

vagus nerve teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
vagus nerve vagus siniri

vagus nerve terimi için benzer kelimeler ve anlamları

vagus nerve stimulation vagus sinir stimülasyonu
vagus nerve stimulator vagus sinir stimülatörü
dorsal nucleus of vagus vagus dorsal çekirdeği
inferior ganglion of vagus vagusun alt ganglionu
superior ganglion of vagus vagusun üst ganglionu
vagus vagus
vagus pulse vagus nabzı
n. vagus n. vagus
abducens nerve abducens sinir
abducent nerve abdukent sinir
accelerator nerve hızlandırıcı sinir
accessory nerve aksesuar sinir
accessory phrenic nerve aksesuar frenik sinir
acoustic nerve akustik sinir
afferent nerve afferent sinir
anococcygeal nerve anokoksigeal sinir
anterior ampullar nerve ön ampullar siniri
anterior auricular nerve anterior auriküler sinir
anterior ethmoidal nerve ön etmoidal sinir
anterior interosseous nerve anterior interosseöz sinir
anterior labial nerve ön labial sinir
anterior scrotal nerve ön skrotal sinir
anterior supraclavicular nerve ön supraklaviküler sinir
articular nerve eklem sinir
auditory nerve işitme siniri
auriculotemporal nerve aurikülotemporal sinir
axillary nerve aksiller sinir
buccal nerve bukkal sinir
caroticotympanic nerve karoticotympanic sinir
cavernous nerve of clitoris klitoris kavernöz siniri
cavernous nerve of penis penisin kavernöz siniri
centrifugal nerve santrifüj sinir
centripetal nerve santripetal sinir
cervical nerve servikal sinir
coccygeal nerve koksikeal sinir
cochlear nerve koklear sinir
common palmar digital nerve ortak palmar dijital sinir
common peroneal nerve ortak peroneal sinir
common plantar digital nerve ortak plantar dijital sinir
companion artery to sciatic nerve siyatik sinire eşlik eden arter
cranial nerve kranial sinir
cubital nerve kübital sinir
deep peroneal nerve derin peroneal sinir
deep petrosal nerve derin petrosal sinir
deep temporal nerve derin temporal sinir
depressor nerve depresif sinir
dorsal digital nerve dorsal dijital sinir
dorsal digital nerve of foot ayağın dorsal dijital siniri
dorsal lateral cutaneous nerve dorsal lateral kutanöz sinir
dorsal medial cutaneous nerve dorsal medial kutanöz sinir