vagrancy

vagrancy teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
vagrancy serserilik

vagrancy terimi için benzer kelimeler ve anlamları

vagrancy act su samuru kanunu
vagrancy law samimiyet kanunu