vaginosis

vaginosis teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
vaginosis vajinozun

vaginosis terimi için benzer kelimeler ve anlamları

bacterial vaginosis bakteriyel vajinoz