vaginal hysterectomy

vaginal hysterectomy teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı