vaginal hysterectomy

vaginal hysterectomy teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
vaginal hysterectomy vajinal histerektomi

vaginal hysterectomy terimi için benzer kelimeler ve anlamları

laparoscopically assisted vaginal hysterectomy laparoskopik yardımlı vajinal histerektomi
abdominal hysterectomy abdominal histerektomi
caesarean hysterectomy sezaryen histerektomi
cesarean hysterectomy sezaryen histerektomi
hysterectomy histerektomi
radical hysterectomy radikal histerektomi
subtotal hysterectomy subtotal histerektomi
supracervical hysterectomy suprakervikal histerektomi
total abdominal hysterectomy total abdominal histerektomi
laparoscopic hysterectomy laparoskopik histerektomi
undergone hysterectomy histerektomi geçirilmiş
total laparoscopic hysterectomy total laparoskopik histerektomi
total hysterectomy total histerektomi
open hysterectomy açık histerektomi
full hysterectomy tam histerektomi
hysterectomy surgery histerektomi ameliyatı
hysterectomy and bilateral oophorectomy histerektomi ve bilateral ooforektomi
undergoing hysterectomy histerektomi geçiren
post hysterectomy histerektomi sonrası
assisted hysterectomy yardımlı histerektomi
prior hysterectomy histerektomi öncesi
laparoscopy hysterectomy laparoskopi histerektomi
vaginal vajinal
vaginal artery vajinal arter
vaginal atresia vajinal atrezi
vaginal celiotomy vajinal celiotomy
vaginal condom vajinal prezervatif
vaginal gland vajinal bez
vaginal hysterotomy vajinal histerotomi
vaginal nerve vajinal sinir
vaginal opening vajinal açılma
vaginal discharge vajinal akıntı
vaginal delivery vajinal doğum
vaginal yeast infection vajinal mantar enfeksiyonu
vaginal birth vajinal doğum
vaginal ring vajinal halka
vaginal bleeding vajinal kanama
vaginal cuff vajinal manşet
vaginal dryness vajinal kuruluk
vaginal vault vajinal kasa
vaginal swab vajinal bez
vaginal spotting vajinal lekelenme
vaginal intercourse vajinal ilişki
via vaginal vajinal yoluyla
vaginal thrush vajinal pamukçuk
vaginal itching vajinal kaşıntı
vaginal fluid vajinal sıvı
vaginal speculum vajinal spekulum
vaginal smear vajinal smear
candidiasis vaginal kandidiyazis vajinal