v-eight

v-eight teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
v-eight v-sekiz

v-eight terimi için benzer kelimeler ve anlamları

eight million eight hundred and fifty thousand sekiz milyon sekiz yüz elli bin
year one thousand nine hundred and eight eight yıl bin dokuz yüz sekiz
eight hundred and forty eight euros sekiz yüz kırk sekiz euro
eight hundred sixty eight sekiz yüz altmış sekiz
behind the eight ball sekiz topun arkasında
eight sekiz
eight ball bilardo
eight-spot sekiz nokta
eight-track tape sekiz parçalı bant
eighty-eight seksen sekiz
fifty-eight elli sekiz
figure eight sekiz rakamı
figure eight suture şekil sekiz dikiş
figure of eight sekiz rakamı
forty-eight kırk sekiz
middle eight orta sekiz
ninety-eight doksan sekiz
number eight iron sekiz numaralı demir
number eight wire sekiz numaralı tel
piece of eight sekiz parçası
section eight bölüm sekiz
seventy-eight yetmiş sekiz
six-eight time altı-sekiz kez
sixty-eight altmış sekiz
thirty-eight otuz sekiz
twenty-eight yirmi sekiz
ward eight koğuş sekiz
group of eight sekiz grubu
eight hundred sekiz yüz
eight hundred eighty five thousand sekiz yüz seksen beş bin
half past eight sekiz buçuk
twenty eight yirmi sekiz
after eight sekizden sonra
forty eight kırk sekiz
eight thousand sekiz bin
eight out of ten 10 üzerinden sekiz
gang of eight sekiz çete
eight hundred thousand sekiz yüz bin
two thousand and eight iki bin sekiz
around eight yaklaşık sekiz
eight thirty sekiz otuz
eight o clock saat sekiz
thirty eight otuz sekiz
quarter to eight 07:45
quarter past eight 08:15
eight times sekiz kere
ninety eight doksan sekiz
one in eight sekizde bir
eight stories sekiz hikaye
eight years ago sekiz sene önce