o monitoring

o monitoring teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
o monitoring o izleme

o monitoring terimi için benzer kelimeler ve anlamları

monitoring izleme
self-monitoring kendini izleme
close monitoring yakın izleme
monitoring system izleme sistemi
monitoring and evaluation izleme ve değerlendirme
performance monitoring performans takibi
remote monitoring uzaktan gözlemleme
environmental monitoring çevresel izleme
condition monitoring durum izleme
monitoring and reporting izleme ve raporlama
compliance monitoring uyumluluk izleme
health monitoring sağlık takibi
ongoing monitoring devam eden izleme
monitoring data veri izleme
monitoring report izleme raporu
regular monitoring düzenli izleme
data safety monitoring board veri güvenliği izleme panosu
monitoring compliance uygunluğun izlenmesi
safety monitoring güvenlik izlemesi
careful monitoring dikkatli izleme
continuous monitoring sürekli izleme
monitoring device izleme cihazı
closely monitoring yakından izleme
monitoring equipment görüntüleme ekipmanı
media monitoring medya izleme
project monitoring proje izleme
video monitoring video izleme
quality monitoring kalite izleme
monitoring framework izleme çerçevesi
holter monitoring holter izleme
monitoring process izleme süreci
home monitoring ev izleme
monitoring performance performans izleme
monitoring program izleme programı
for monitoring izlemek için
global monitoring report küresel izleme raporu
air monitoring hava izleme
routine monitoring rutin izleme
monitoring plan izleme planı
medical monitoring tıbbi izleme
system monitoring sistem izleme
data monitoring veri izleme
risk monitoring risk izleme
monitoring committee izleme komitesi
monitoring progress izleme süreci
monitoring trustee mütevelli heyeti
electronic monitoring elektronik izleme
data monitoring committee veri izleme komitesi
monitoring board izleme kurulu
monitoring software izleme yazılımı