x times

x times teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x times x kez

x times terimi için benzer kelimeler ve anlamları

it was the best of times, it was the worst of times en iyi zamanlardı, en kötü zamanlardı.
from times to times zaman zaman
good times, bad times iyi zamanlar, kötü zamanlar
these times are not the times bu zamanlar zaman değil
x times y times x kez y kez
at all times her zaman
at times zaman zaman
behind the times zamanın gerisinde
financial times industrial ordinary share index finansal zamanlar endüstriyel adi hisse senedi endeksi
financial times stock exchange 100 index finansal zamanlar borsa 100 endeksi
financial times stock exchange eurotrack 100 index finansal zamanlar borsa eurotrack 100 endeksi
hard times zor zamanlar
hard times token zor zamanlar belirteç
in between times arada
these are the times that try men's souls bunlar erkeklerin ruhlarını deneyen zamanlardır.
times zamanlar
times sign kez oturum
times square çarpı kare
several times birkaç defa
many times bir cok zaman
ancient times eski çağlar
in recent times son zamanlarda
a few times biraz zaman
at other times diğer zamanlarda
at all reasonable times makul zamanlarda
opening times açılış saatleri
multiple times bir kaç sefer
challenging times zor zamanlar
modern times modern zamanlar
other times diğer zamanlar
at different times farklı zamanlarda
two times iki kere
changing times değişen zamanlar
old times eski zamanlar
at all material times tüm maddi zamanlarda
many times over defalarca
times out zaman aşımına uğradı
tough times zor zamanlar
three times üç kere
most times çoğu zaman
since ancient times eski zamanlardan beri
in modern times modern zamanlarda
let the good times roll iyi zaman geçsin
in ancient times antik çağlarda
difficult times zor zamanlar
in times of zamanlarında
three times a week haftada üç kez
recent times son zamanlar
a number of times birkaç kez
at reasonable times makul zamanlarda