p-wave velocity

p-wave velocity teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
p-wave velocity p-dalga hızı

p-wave velocity terimi için benzer kelimeler ve anlamları

pulse wave velocity darbe dalgası hızı
shear wave velocity kayma dalgası hızı
wave velocity dalga hızı
shock wave velocity şok dalgası hızı
wave after wave dalga sonrası dalga
wave upon wave dalga üzerine dalga
by wave after wave dalgadan sonra dalga ile
angular velocity açısal hız
areal velocity alan hızı
characteristic velocity karakteristik hız
circular velocity dairesel hız
constant-velocity joint sabit hız derzleri
escape velocity kaçış hızı
exhaust velocity egzoz hızı
low-velocity zone düşük hızlı bölge
maximum velocity maksimum hız
muzzle velocity namlu çıkış hızı
orbital velocity yörünge hızı
particle velocity parçacık hızı
phase velocity faz hızı
radial velocity radyal hız
tangential-velocity teğetsel hızı
terminal velocity terminal hızı
velocity hız
velocity head hız kafası
velocity microphone hız mikrofonu
velocity modulation hız modülasyonu
velocity of circulation dolaşım hızı
velocity of money paranın hızı
volume velocity hacim hızı
group velocity grup hızı
face velocity yüz hızı
flow velocity akış hızı
high velocity yüksek hız
jet velocity jet hızı
settling velocity hız ayarlama
mean velocity ortalama hız
peak velocity en yüksek hız
wind velocity rüzgar hızı
space velocity uzay hızı
constant velocity joint sabit hız derzleri
drift velocity sürüklenme hızı
forward velocity ileri hız
velocity gradient hız gradyanı
velocity pressure hız basıncı
nerve conduction velocity sinir iletim hızı
air velocity hava hızı
sound velocity ses hızı
shear velocity kayma hızı
average velocity ortalama hız