k-6 children

k-6 children teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
k-6 children k-6 çocuklar

k-6 children terimi için benzer kelimeler ve anlamları

children's children çocuklar
children çocuklar
children of god tanrının çocukları
children of israel israil çocukları
children's çocukların & # x27; ın
children's crusade çocuklar haçlı seferi
children's day çocuklar günü
children's hour çocukların saati
children's panel çocuk paneli
men-children erkek-çocuk
song of the three children üç çocuğun şarkısı
united nations children's fund birleşmiş milletler çocuk fonu
wechsler intelligence scale for children çocuklar için wechsler istihbarat ölçeği
young children küçük çocuklar
foster children evlatlık çocuk
keep out of reach of children çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın
dependent children bağımlı çocuklar
minor children küçük çocuklar
children act çocuk kanunu
raise children çocuk yetiştirmek
save the children çocukları kurtarmak
older children daha büyük çocuklar
street children sokak çocukları
department of children and families çocuklar ve aileler bölümü
disadvantaged children dezavantajlı çocuklar
children in need muhtaç çocuklar
unborn children doğmamış çocuklar
younger children küçük çocuklar
adult children yetişkin çocuklar
keep away from children çocuklardan uzak tutun
raising children çocuk yetiştirme
bear children çocuklar ayı
small children küçük çocuklar
infants and children bebekler ve çocuklar
children's hospital çocuklar hastanesi
gifted children yetenekli çocuklar
children's home çocukların evi
children's rights çocuk hakları
disabled children engelli çocuklar
unaccompanied children refakatsiz çocuklar
as children çocuk gibi
children's online privacy protection act çocukların çevrimiçi gizlilik koruma yasası
preschool children anaokulu oğrencileri
grown children yetişkin çocuklar
children's playground çocuklar oyun alanı
school-age children okul çağındaki çocuklar
little children küçük çocuklar
united nations children's fund birleşmiş milletler çocuk fonu
children's day çocuklar günü
bring up children çocuk yetiştirmek