have been pronounced

have been pronounced teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
have been pronounced belli oldu

have been pronounced terimi için benzer kelimeler ve anlamları

has been pronounced belli oldu
been pronounced telaffuz edildi
have pronounced belirgin
have become more pronounced daha belirgin hale geldi
pronounced belirgin
pronounced dead ölü olarak telaffuz edildi
more pronounced daha belirgin
was pronounced dead ölü olduğu söylendi
is pronounced telaffuz edildi
less pronounced daha az belirgin
pronounced effect belirgin etki
pronounced flavour belirgin lezzet
most pronounced en belirgin
sentence pronounced cümle telaffuz
become more pronounced daha belirgin hale gelmek
it is pronounced telaffuz edilir
particularly pronounced özellikle telaffuz
was more pronounced daha belirgindi
became more pronounced daha belirgin oldu
be pronounced telaffuz edilmek
pronounced changes belirgin değişiklikler
she was pronounced dead ölü olduğu söylendi
even more pronounced daha da belirgin
are pronounced telaffuz edilir
pronounced deficiency belirgin eksiklik
was pronounced telaffuz edildi
is more pronounced daha belirgin
were more pronounced daha belirgindi
are more pronounced daha belirgin
pronounced tendency belirgin eğilim
especially pronounced özellikle telaffuz
was most pronounced en belirgindi
pronounced symptoms belirgin belirtiler
judgement pronounced hüküm belli
pronounced trend belirgin eğilim
pronounced increase belirgin artış
as pronounced söylendiği gibi
well pronounced iyi telaffuz
were pronounced telaffuz edildi
decided and pronounced karar verildi ve telaffuz edildi
pronounced difference belirgin fark
officially pronounced dead resmi olarak ölü ilan
he was pronounced dead ölü olduğu söylendi
very pronounced çok belirgin
pronounced sentence telaffuz edilen cümle
pronounced husband and wife belirgin karı koca
death pronounced ölüm belirgin
pronounced itself kendini duyurdu
is less pronounced daha az belirgin
much less pronounced çok daha az belirgin