r thread

r thread teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r thread r iplik

r thread terimi için benzer kelimeler ve anlamları

acme screw thread acme vida dişi
british association screw thread ingiliz derneği vida iplik
british standard brass thread ingiliz standart pirinç iplik
british standard fine thread ingiliz standart ince iplik
british standard pipe thread ingiliz standart boru dişi
british standard whitworth thread ingiliz standart whitworth iplik
buttress thread payanda ipliği
by a thread bir iplik tarafından
hang by a thread asmak
international screw thread uluslararası vida dişi
lisle thread lisle thread
lose the thread ipi kaybetmek
sacred thread kutsal iplik
screw thread vida dişi
security thread güvenlik ipliği
sellers screw thread satıcılar vida dişi
single thread tek iplik
thread iplik
thread blight iplik yanıklığı
thread escutcheon iş parçacığı rozeti
thread mark iplik işareti
thread rolling dişli haddeleme
thread rope iplik ipi
thread silk iplik ipek
thread vein iplik damarı
thread-legged bug iplik bacaklı böcek
thread-line fishing iplik balıkçılık
unified screw thread birleşik vida dişi
whitworth screw thread whitworth vida dişi
common thread ortak konu
thread pitch iplik adımı
thread count iş parçacığı sayısı
pipe thread boru dişlisi
thread engagement iplik bağlantısı
email thread e-posta dizisi
female thread kadın iplik
male thread erkek iplik
red thread kırmızı iplik
discussion thread tartışma konusu
thread sealant diş sızdırmazlık maddesi
thread size diş boyutu
thread cutting iplik kesme
message thread mesaj dizisi
golden thread altın iplik
coarse thread kaba iplik
thread compound iplik bileşimi
forum thread forum ipliği
metric thread metrik diş
national pipe thread ulusal boru dişi
sewing thread dikiş ipliği