b toxin producing

b toxin producing teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b toxin producing b toksin üreten

b toxin producing terimi için benzer kelimeler ve anlamları

toxin-producing toksin üreten
shiga toxin-producing escherichia coli shiga toksini üreten escherichia coli
shiga toxin-producing shiga toksin üreten
toxin-producing escherichia coli, toksin üreten escherichia coli,
shiga toxin-producing e.coli shiga toksin üreten e.coli
toxin producing organisms toksin üreten organizmalar
botulinum toxin botulinum toksini
botulinus toxin botulinus toksini
diagnostic diphtheria toxin tanı difteri toksini
dick test toxin dick testi toksini
erythrogenic toxin eritrojenik toksin
extracellular toxin hücre dışı toksin
intracellular toxin hücre içi toksin
schick test toxin schick testi toksini
streptococcus erythrogenic toxin streptokok eritrojenik toksin
tetanus toxin tetanoz toksini
toxin toksin
toxin-antitoxin toksine antitoksin
nerve toxin sinir toksini
diphtheria toxin difteri toksini
shiga toxin shiga toksini
cholera toxin kolera toksini
bacterial toxin bakteriyel toksin
botulinum toxin type a botulinum toksini tip a
biological and toxin weapons convention biyolojik ve toksin silahlar konvansiyonu
ricin toxin ricin toksini
toxin exposure toksine maruz kalma
botulin toxin botulin toksini
toxin free toksin içermez
botulism toxin botulizm toksini
toxin resistance toksin direnci
clostridium botulinum toxin clostridium botulinum toksini
fungal toxin mantar toksini
toxin complex toksin kompleksi
protein toxin protein toksini
toxin binding toksin bağlanması
paralytic toxin paralitik toksin
bt toxin bt toksini
toxin build-up toksin birikmesi
toxin genes toksin genleri
toxin protein toksin proteini
botulinum toxin treatment botulinum toksini tedavisi
toxin-induced toksin kaynaklı
ciguatera toxin ciguatera toksini
fish toxin balık toksini
botulinum toxin injections botulinum toksini enjeksiyonları
botulinum toxin therapy botulinum toksini tedavisi
toxin neutralisation toksin nötralizasyonu
epsilon toxin epsilon toksini
algal toxin algal toksin