ultra vires

ultra vires teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ultra vires ultra teller

ultra vires terimi için benzer kelimeler ve anlamları

ultra vires doctrine ultra vires doktrini
acts ultra vires ultra vires davranır
to act ultra vires ultra telleri harekete geçirmek
ultra vires act ultra vires hareket
as ultra vires ultra vires olarak
be ultra vires ultra vires olmak
was ultra vires ultra vires oldu
is ultra vires the constitution ultra anayasaya hükmediyor
o was ultra vires ultra vires
ultra gentle, ultra fast çok yumuşak, çok hızlı
intra vires damar içi
vires vires
ne plus ultra ne artı ultra
ultra ultra
ultra filtration ultra filtrasyon
ultra- ultra-
ultra-chic ultra şık
ultra-distance ultra mesafe
ultra-feminine ultra feminen
ultra-liberal ultra-liberal
ultra-liberalism ultra-liberalizm
ultra-masculine ultra-eril
ultra-modernist ultra-modernist
ultra-orthodox ultra ortodoks
ultra-patriotic ultra-yurtsever
ultra-radical ultra radikali
ultra-rational ultra-rasyonel
ultra-realism ultra-gerçekçilik
ultra-realistic ultra gerçekçi
ultra-religious ultra-dini
ultra-royalist ultra-kralcı
ultra-violent ultra-şiddet
non plus ultra olmayan artı ultra
ultra high ultra yüksek
ultra slim çok ince
ultra low çok düşük
ultra-thin ultra ince
ultra high net worth çok yüksek net değer
ultra high frequency ultra yüksek frekans
ultra premium ultra prim
ultra low sulfur diesel ultra düşük kükürtlü dizel
ultra high speed ultra yüksek hız
ultra high temperature üst düzey sıcaklar
ultra high performance ultra yüksek performans
ultra bright çok parlak
ultra-loose ultra gevşek
ultra smooth çok pürüzsüz
ultra-wide ultra geniş
ultra portable ultra taşınabilir
ultra clean çok temiz