ultimately

ultimately teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ultimately en sonunda

ultimately terimi için benzer kelimeler ve anlamları

ultimately responsible sonuçta sorumlu
and ultimately ve sonuçta
but ultimately ama sonuçta
will ultimately sonuçta olacak
ultimately leading sonuçta lider
which ultimately sonuçta
ultimately owned sonuçta sahip olunan
ultimately lead sonuçta kurşun
ultimately accountable sonuçta hesap verebilir
ultimately responsible for sonuçta sorumlu
ultimately result sonuçta sonuç
are ultimately sonuçta
that ultimately sonuçta
ultimately results in sonuçta
ultimately determined sonuçta belirlenir
will ultimately lead sonuçta yol açacak
ultimately help sonuçta yardım
ultimately improve sonuçta geliştirmek
ultimately fatal sonuçta ölümcül
ultimately successful sonuçta başarılı
ultimately though sonuçta olsa
this ultimately sonuçta bu
ultimately failed sonuçta başarısız oldu
are ultimately responsible sonuçta sorumlu
ultimately depends sonuçta bağlıdır
is ultimately responsible sonuçta sorumludur
ultimately used sonuçta kullanılan
it is ultimately sonuçta
ultimately resulting in sonuçta
ultimately approved nihayet onaylandı
ultimately increasing sonuçta artan
may ultimately sonunda olabilir
ultimately biodegradable sonuçta biyobozunur
ultimately paid sonuçta ödenmiş
ultimately bear nihayetinde ayı
ultimately death nihayetinde ölüm
ultimately improving sonuçta iyileştirme
ultimately answerable nihayetinde cevaplanabilir
ultimately becoming sonuçta
ultimately making sonuçta yapma
ultimately doomed sonuçta mahkum
ultimately prevail sonuçta hakim
ultimately liable nihayet sorumlu
would ultimately lead to sonuçta yol açar
thus ultimately böylece sonuçta
ultimately however nihayetinde
ultimately become sonuçta
yet ultimately yine de
ultimately affect sonuçta etkilemek
since ultimately sonuçta beri