ultima

ultima teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ultima son hece

ultima terimi için benzer kelimeler ve anlamları

ultima ratio regum ultima oran regumu
ultima thule ultima thule
ultima generation ultima üretimi