ulnar nerve

ulnar nerve teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ulnar nerve ulnar sinir

ulnar nerve terimi için benzer kelimeler ve anlamları

ulnar nerve palsy ulnar sinir felci
ulnar nerve damage ulnar sinir hasarı
ulnar dirsek kemiğine ait
ulnar artery ulnar arter
ulnar collateral artery ulnar kollateral arter
ulnar extensor muscle of wrist el bileğinde ulnar ekstansör kas
ulnar flexor muscle of wrist bileğin ulnar flexor kası
ulnar vein ulnar ven
ulnar deviation ulnar sapma
ulnar side ulnar yan
ulnar collateral ligament ulnar kollateral ligament
ulnar bone ulnar kemik
ulnar neuropathy ulnar nöropati
ulnar collateral ulnar teminat
ulnar fracture ulnar kırığı
ulnar shaft ulnar şaft
radio-ulnar synostosis radyo-ulnar sinostoz
distal ulnar joint distal ulnar eklem
ulnar grasp ulnar kavramak
on the ulnar ulnarda
a ulnar bir ulnar
radial and ulnar radyal ve ulnar
ulnar neuritis ulnar nevrit
ulnar neck ulnar boyun
ulnar edge ulnar kenar
ulnar head ulnar kafa
abducens nerve abducens sinir
abducent nerve abdukent sinir
accelerator nerve hızlandırıcı sinir
accessory nerve aksesuar sinir
accessory phrenic nerve aksesuar frenik sinir
acoustic nerve akustik sinir
afferent nerve afferent sinir
anococcygeal nerve anokoksigeal sinir
anterior ampullar nerve ön ampullar siniri
anterior auricular nerve anterior auriküler sinir
anterior ethmoidal nerve ön etmoidal sinir
anterior interosseous nerve anterior interosseöz sinir
anterior labial nerve ön labial sinir
anterior scrotal nerve ön skrotal sinir
anterior supraclavicular nerve ön supraklaviküler sinir
articular nerve eklem sinir
auditory nerve işitme siniri
auriculotemporal nerve aurikülotemporal sinir
axillary nerve aksiller sinir
buccal nerve bukkal sinir
caroticotympanic nerve karoticotympanic sinir
cavernous nerve of clitoris klitoris kavernöz siniri
cavernous nerve of penis penisin kavernöz siniri
centrifugal nerve santrifüj sinir