ulnar flexor muscle of wrist

ulnar flexor muscle of wrist teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ulnar flexor muscle of wrist bileğin ulnar flexor kası

ulnar flexor muscle of wrist terimi için benzer kelimeler ve anlamları

radial flexor muscle of wrist bileğin radyal fleksör kası
ulnar extensor muscle of wrist el bileğinde ulnar ekstansör kas
wrist flexor bilek fleksör
deep flexor muscle of fingers parmakların derin fleksör kası
long flexor muscle of big toe ayak başparmağının uzun fleksör kası
long flexor muscle of thumb başparmak uzun fleksör kas
long flexor muscle of toes ayakların uzun fleksör kasları
superficial flexor muscle of fingers parmakların yüzeysel fleksör kası
flexor muscle fleksör kas
long radial extensor muscle of wrist el bileğinin uzun radyal ekstansör kası
radial extensor muscle of wrist bilekte radyal ekstansör kas
short radial extensor muscle of wrist el bileğinin kısa radyal ekstansör kası
flexor fleksör kas
flexor retinaculum fleksör retinakülü
retinaculum of flexor muscles fleksör kaslarının retinakülü
hip flexor kalça fleksörü
flexor tendon fleksör tendonu
flexor carpi ulnaris flexor carpi ulnaris
finger flexor tendon parmak fleksör tendonu
flexor and extensor fleksör ve uzatıcı
knee flexor diz fleksörü
flexor aspect eğilme yönü
flexor carpi flexor carpi
hip flexor muscles kalça fleksör kasları
finger flexor parmak esnekliği
long flexor uzun fleksör
flexor digital esnek dijital
deep flexor tendon derin fleksör tendonu
hip flexor and extensor kalça fleksörü ve ekstansörü
c. flexor retinaculum c. fleksör retinakülü
ulnar dirsek kemiğine ait
ulnar artery ulnar arter
ulnar collateral artery ulnar kollateral arter
ulnar nerve ulnar sinir
ulnar vein ulnar ven
ulnar deviation ulnar sapma
ulnar side ulnar yan
ulnar collateral ligament ulnar kollateral ligament
ulnar bone ulnar kemik
ulnar nerve palsy ulnar sinir felci
ulnar neuropathy ulnar nöropati
ulnar collateral ulnar teminat
ulnar fracture ulnar kırığı
ulnar shaft ulnar şaft
radio-ulnar synostosis radyo-ulnar sinostoz
distal ulnar joint distal ulnar eklem
ulnar grasp ulnar kavramak
on the ulnar ulnarda
a ulnar bir ulnar
radial and ulnar radyal ve ulnar