ulnar extensor muscle of wrist

ulnar extensor muscle of wrist teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ulnar extensor muscle of wrist el bileğinde ulnar ekstansör kas

ulnar extensor muscle of wrist terimi için benzer kelimeler ve anlamları

long radial extensor muscle of wrist el bileğinin uzun radyal ekstansör kası
radial extensor muscle of wrist bilekte radyal ekstansör kas
short radial extensor muscle of wrist el bileğinin kısa radyal ekstansör kası
ulnar flexor muscle of wrist bileğin ulnar flexor kası
wrist extensor bilek ekstansörü
wrist extensor tendons where they attach at the elbow, bilek ekstansiyon tendonlarını dirseğe taktıkları yere,
extensor muscle of fingers parmakların ekstansör kası
extensor muscle of index finger işaret parmağı ekstansör kas
extensor muscle of little finger küçük parmağın ekstansör kası
index extensor muscle indeks uzatıcı kas
long extensor muscle of big toe başparmağın uzun ekstansör kasları
long extensor muscle of thumb başparmak uzun ekstansör kas
long extensor muscle of toes uzun ekstansör ayak parmağı kası
radial flexor muscle of wrist bileğin radyal fleksör kası
extensor ekstensor
extensor retinaculum ekstansör retinakülü
inferior retinaculum of extensor muscles ekstansör kasların alt retinakülü
superior retinaculum of extensor muscles ekstansör kasların üstün retinakülü
quadripedal extensor reflex kuadripedal ekstansör refleksi
extensor muscles ekstansör kasları
extensor tendon ekstansör tendonu
extensor surfaces uzatıcı yüzeyler
flexor and extensor fleksör ve uzatıcı
extensor thrust uzatıcı itme
extensor mechanism genişletici mekanizma
knee extensor diz ekstansörü
finger extensor parmak uzatıcı
hip flexor and extensor kalça fleksörü ve ekstansörü
ulnar dirsek kemiğine ait
ulnar artery ulnar arter
ulnar collateral artery ulnar kollateral arter
ulnar nerve ulnar sinir
ulnar vein ulnar ven
ulnar deviation ulnar sapma
ulnar side ulnar yan
ulnar collateral ligament ulnar kollateral ligament
ulnar bone ulnar kemik
ulnar nerve palsy ulnar sinir felci
ulnar neuropathy ulnar nöropati
ulnar collateral ulnar teminat
ulnar fracture ulnar kırığı
ulnar shaft ulnar şaft
radio-ulnar synostosis radyo-ulnar sinostoz
distal ulnar joint distal ulnar eklem
ulnar grasp ulnar kavramak
on the ulnar ulnarda
a ulnar bir ulnar
radial and ulnar radyal ve ulnar
ulnar neuritis ulnar nevrit
ulnar neck ulnar boyun