ulnar artery

ulnar artery teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ulnar artery ulnar arter

ulnar artery terimi için benzer kelimeler ve anlamları

ulnar collateral artery ulnar kollateral arter
ulnar dirsek kemiğine ait
ulnar extensor muscle of wrist el bileğinde ulnar ekstansör kas
ulnar flexor muscle of wrist bileğin ulnar flexor kası
ulnar nerve ulnar sinir
ulnar vein ulnar ven
ulnar deviation ulnar sapma
ulnar side ulnar yan
ulnar collateral ligament ulnar kollateral ligament
ulnar bone ulnar kemik
ulnar nerve palsy ulnar sinir felci
ulnar neuropathy ulnar nöropati
ulnar collateral ulnar teminat
ulnar fracture ulnar kırığı
ulnar shaft ulnar şaft
radio-ulnar synostosis radyo-ulnar sinostoz
distal ulnar joint distal ulnar eklem
ulnar grasp ulnar kavramak
on the ulnar ulnarda
a ulnar bir ulnar
radial and ulnar radyal ve ulnar
ulnar neuritis ulnar nevrit
ulnar neck ulnar boyun
ulnar edge ulnar kenar
ulnar nerve damage ulnar sinir hasarı
ulnar head ulnar kafa
accessory obturator artery aksesuar obturator arter
acromiothoracic artery akromiyotorasik arter
alveolar artery alveoler arter
angular artery açısal arter
anterior malleolar artery ön malleoler arter
appendicular artery apendiküler arter
arcuate artery kavisli arter
arcuate artery of kidney böbreğin kavisli arteri
artery arter
artery of angular gyrus açısal gyrus arteri
artery of bulb of penis penis ampulünün arter
artery of bulb of vestibule antre ampulünün arter
artery of ductus deferens duktus deferens arteri
artery of kidney böbrek arter
artery of labyrinth labirent arteri
artery of pterygoid canal pterygoid kanal arter
artery of round ligament of uterus rahim yuvarlak ligamanının arter
ascending artery artan arter
ascending pharyngeal artery yükselen farengeal arter
atrial artery atriyal arter
auricular artery kulak çevresi arteri
axillary artery aksiller arter
basilar artery baziler arter
brachial artery brakiyal arter