ullage rocket

ullage rocket teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ullage rocket ullage roket

ullage rocket terimi için benzer kelimeler ve anlamları

ullage fire
ullage space ullage alanı
control rocket kontrol roketi
dame's rocket kadın 'ın roketi
dyer's rocket boyacının roketi
ion rocket iyon roketi
posigrade rocket kutuplu roket
rocket roket
rocket airplane roket uçak
rocket bomb roket bombası
rocket engine roket motoru
rocket gun roket tabancası
rocket launcher roketatar
rocket propulsion roket itme
rocket salad roka salatası
rocket science roket bilimi
rocket scientist roket bilimcisi
rocket ship roket gemisi
rocket sled roket kızak
rocket-propelled roket
rocket-salad roka salatası
solid rocket booster sağlam roket güçlendiricisi
sounding rocket sondaj roketi
step rocket roket adım
vernier rocket sürmeli roket
wall rocket duvar roketi
rocket fuel roket yakıtı
rocket fire roket ateşi
rocket leaves roket yaprakları
rocket man roket adam
rocket-propelled grenade roket güdümlü el bombası
rocket booster roket güçlendirici
booster rocket güçlendirici roket
wild rocket vahşi roket
rocket attack roket saldırısı
it's not rocket science bu roket bilimi değildir
research rocket araştırma roketi
rocket plane roket uçağı
rocket propellant roket itici
model rocket model roket
rocket powered roketle çalışan
not rocket science roket bilimi değil
rocket system roket sistemi
carrier rocket taşıyıcı roket
hybrid rocket motor hibrit roket motoru
it is not rocket science bu roket bilimi değil
line rocket çizgi roket
rocket lettuce roket marul
rocket thrust roket itme
is not rocket science roket bilimi değildir