ullage rocket

ullage rocket teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ullage rocket ullage roket