ujamaa village

ujamaa village teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ujamaa village ujamaa köyü

ujamaa village terimi için benzer kelimeler ve anlamları

in village after village köyden sonra köyde
from village to village köyden köye
bay village bay village
corporate village şirket köyü
elk grove village elk grove village
montgomery village montgomery village
police village polis köyü
potemkin village potemkin köyü
prairie village kır köyü
sauk village sauk köyü
the village blacksmith köy demirci
the-village köy
village köy
village college köy kolej
village community köy topluluğu
global village küresel köy
greenwich village greenwich köyü
fishing village balıkçı köyü
village life köy yaşamı
it takes a village bir köy sürüyor
retirement village emeklilik köyü
olympic village olimpiyat köyü
village council köy konseyi
holiday village tatil köyü
small village küçük köy
village hall köy meydanı
home village ev köyü
country village ülke köyü
village people köylüler
sleepy village uykulu köy
mountain village dağ köyü
village center köy merkezi
village green yeşil köy
remote village uzak köy
village chief köy şefi
village level köy seviyesi
village house köy evi
farming village tarım köyü
little village küçük köy
it takes a village to raise a child çocuk büyütmek için bir köy gerekir
quaint village şirin köy
village elders köy büyükleri
tiny village minik köy
local village yerel köy
heritage village miras köyü
village banking köy bankacılığı
native village yerli köy
east village doğu köyü
village square köy meydanı
village school köy okulu