ugliest

ugliest teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ugliest çirkin

ugliest terimi için benzer kelimeler ve anlamları

ugliest face en çirkin yüz