x-bearing

x-bearing teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-bearing x-yatak

x-bearing terimi için benzer kelimeler ve anlamları

a wheel bearing bearing bir tekerlek yatağı
single bearing or double bearing tek yataklı veya çift yataklı
antifriction bearing sürtünme önleyici yatak
ball bearing bilye
bearing yatak
bearing down aşağı taşıyan
bearing pedestal rulman yatağı
bearing pile yatak yığını
bearing plate yatak plakası
bearing rail rulman rayı
bearing rein dayanma gücü
bearing sword taşıyan kılıç
bearing wall taşıyıcı duvar
bearing-down pain akıcı ağrı
beware of greeks bearing gifts hediyeler taşıyan yunanlılara dikkat edin
child-bearing çocuk doğurma
magnetic bearing manyetik yatak
needle bearing iğne rulman
plain bearing düz rulmanlı
point-bearing pile uçlu kazık
relative bearing göreceli yatak
roller bearing makaralı yatak
rolling bearing rulman yatağı
rolling-element bearing yuvarlanma elemanı yatağı
seed-bearing plant tohum taşıyan bitki
tapered roller bearing konik makaralı rulman
thrust bearing baskı yatağı
bearing in mind akılda tutmak
bearing housing rulman yatağı
load bearing yük taşıma
bearing capacity taşıma kapasitesi
weight bearing ağırlık taşıyan
wheel bearing tekerlek yatağı
journal bearing günlük yatak
interest bearing faiz getiren
sleeve bearing kovan yatağı
bearing surface dayanma yüzeyi
main bearing ana yatak
bearing cap yatak kapağı
bearing bush yatak burcu
have a bearing dayanmak
bearing shell yatak kovanı
shaft bearing mil yatağı
bearing block yatak bloğu
bearing bracket yatak mesnedi
flange bearing flanş yatağı
bearing race rulman yarışı
rod bearing çubuk yatağı
interest bearing account faiz hesabı
bearing this in mind bunu akılda tutarak