l just made

l just made teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l just made yeni yaptım

l just made terimi için benzer kelimeler ve anlamları

just just just sadece sadece sadece
just-enough, just-in-time basis yeterli, tam zamanında
you're so just just sen çok sadece
just just wait sadece bekle
u r just just beautiful sadece güzelsin
just made az önce yaptım
i just made yeni yaptım
i have just made yeni yaptım
have just made yeni yaptım
had just made yeni yapmış
just made for sadece için yapılmış
are just made sadece yapıldı
he has just made o sadece yaptı
is just made for sadece için yapılır
just made a joke şaka yaptım
has just made az önce yaptı
i just made a reservation for sadece rezervasyon yaptırdım
has just made a new record yeni bir rekor kırdı
it just made sense to sadece mantıklı
the point just made sadece yapılan nokta
natural or made-made emergencies doğal veya yapımı acil durumlar
make, made, made yap, yap, yap
bowl of cherries, life is just a kiraz kase, hayat sadece bir
just sadece
just a minute bir dakika
just about yaklaşık
just as tıpkı
just as soon en kısa sürede
just deserts sadece tatlılar
just folks sadece millet
just for the record sadece kayıt için
just in case her ihtimale karşı
just in time tam zamanında
just intonation sadece tonlama
just like that aynen böyle
just noticeable difference farkedilir fark
just now şu anda
just one of those things bunlardan sadece biri
just so sadece bu yüzden
just the same sadece aynı
just the ticket sadece bilet
just what the doctor ordered tam doktorun sipariş ettiği şey
just-in-time tam zamanında
saint-just aziz-sadece
you just don't get it sen sadece anlamadın
just do it sadece yap
just like aynı
just over hemen bitti
just kidding şaka yapıyorum
just because sadece çünkü