g-pulling

g-pulling teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
g-pulling g çekme

g-pulling terimi için benzer kelimeler ve anlamları

like pulling teeth diş çekmek gibi
pulling boat tekne çekerek
pulling teeth diş çekmek
pulling çeken
pulling my leg bacağımı çekerek
pulling out dışarı çekmek
pulling force çekme kuvveti
pulling back geri çekerek
pulling power güç çekerek
pulling your leg bacağını çekmek
pulling together birlikte çekerek
cable pulling kablo çekme
pulling down aşağı çekmek
pulling strings dizeleri çekerek
pulling away uzağa çekmek
pulling apart ayrılmak
you are pulling my leg bacağımı çekiyorsun
hair pulling sac cekmek
by pulling çekerek
pushing and pulling itme ve çekme
pulling device aygıt çekerek
pulling head kafa çekerek
pulling over çekerek
oil pulling yağ çekme
pulling their weight ağırlıklarını çekerek
pulling eye göz çekerek
pulling the plug fişi çekmek
pulling through içinden çekerek
pulling tension gerginliği çekmek
pulling forward ileri çekerek
pulling rank rütbe çekmek
pulling his weight kilosunu çekerek
pulling out all the stops tüm durakları dışarı çekerek
pulling weeds yabani ot çekerek
wire pulling tel çekme
pulling motion hareket çekerek
pulling faces yüzleri çekerek
pulling system sistemi çekerek
car pulling araba çekerek
pulling capacity çekme kapasitesi
pulling cable kablo çekerek
audience-pulling kitle çekme
pulling machine makine çekerek
ear pulling kulak çekerek
pulling load yük çekerek
pulling vacuum vakum çekerek
pulling rod çubuk çekerek
pulling the trigger tetiği çekmek
pulling hair saç çekmek
pulling equipment ekipman çekerek