u male

u male teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u male sen erkeksin

u male terimi için benzer kelimeler ve anlamları

male-male sex erkek-erkek cinsiyeti
male-male competition erkek-erkek yarışması
male-male love erkek-erkek aşkı
alpha male alfa erkek
cis male cis erkek
dead white european male ölü beyaz avrupa erkek
dwarf male cüce erkek
female-to-male dişi-erkek
male erkek
male alto erkek alto
male chauvinism erkek şovenizm
male chauvinist erkek şovenist
male chauvinist pig erkek şovenist domuz
male cow boğa, öküz
male fern erkek eğreltiotu
male gaze erkek bakışları
male menopause erkek menopoz
male pattern baldness erkek tipi kellik
male turner's syndrome erkek turner sendromu
male- erkek-
male-sterile erkek steril
male-to-female erkekten kadına
parasitic male paraziter erkek
she-male travesti
the female of the species is more deadly than the male türlerin dişi erkeklerden daha ölümcül
trans male trans erkek
genetic male genetik erkek
male and female erkek ve kadın
male female erkek kadın
male or female erkek veya kadın
male connector erkek uçlu bağlayıcı
male thread erkek iplik
male counterparts erkek meslektaşları
male gender erkek cinsiyeti
male partner erkek partner
male-dominated erkek egemen
male plug erkek fiş
male bonding erkek erkeğe
gender male female cinsiyet erkek kadın
male enhancement erkek geliştirme
all-male hepsi erkek
male dominance erkek egemenliği
male role model erkek rol modeli
male sex erkek cinsiyeti
male patient erkek hasta
male luer erkek luer
male students erkek öğrenciler
adult male yetişkin erkek
male nurse erkek hemşire
male connection erkek bağlantı