do not allow backfeed into the container.

do not allow backfeed into the container. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
do not allow backfeed into the container. kabın içine geri besleme yapılmasına izin vermeyin.

do not allow backfeed into the container. terimi için benzer kelimeler ve anlamları

do not allow backfeed geri beslemeye izin verme
backfeed geri besleme
backfeed protection geri besleme koruması
we must not allow our creative protest to degenerate into p yaratıcı protestolarımızın p dejenere olmasına izin vermemeliyiz.
load into a container bir kaba doldurmak
into a container bir kap içine
into a sharps container keskin bir kaba
suck back of water into the container must be prevented kabın içine su geri emilmesi önlenmelidir
into another container başka bir kaba
into a container below aşağıda bir kaba
sweep up and shovel into suitable container for disposal süpürün ve bertaraf etmek için uygun bir kaba koyun
allow for further research into daha fazla araştırmaya izin ver
allow me to delve into dalmama izin ver
allow importation into ithalatına izin vermek
keep container closed when not in use kullanılmadığı zaman kabı kapalı tutun
do not charge in a sealed container kapalı bir kapta şarj etmeyin
do not charge in sealed container kapalı kap içinde şarj etmeyin
do not puncture or incinerate container konteynerleri delmeyin veya yakmayın
do not reuse empty container boş kabı tekrar kullanmayın
container is not a pressure vessel konteyner bir basınçlı kap değildir
do not reuse this container for any other purpose bu kabı başka bir amaç için tekrar kullanmayın
do not reuse this container bu kabı tekrar kullanmayın
do not reuse product container. ürün kabını tekrar kullanmayın.
the container will not be able to play konteyner oynamak mümkün olmayacak
do not store in aluminum container alüminyum kapta saklamayın
do not allow izin verme
does not allow izin vermiyor
does not allow for izin vermiyor
did not allow izin vermedi
would not allow izin vermez
will not allow izin vermeyecek
may not allow izin vermeyebilir
do not allow for izin verme
do not allow undiluted product or large quantities of it to seyreltilmemiş ürüne veya çok miktarda ürüne izin verme
do not allow product to reach sewage system ürünün kanalizasyon sistemine ulaşmasına izin verme
it does not allow izin vermiyor
do not allow limitations sınırlamalara izin verme
some jurisdictions do not allow the exclusion bazı yargı bölgeleri dışlanmaya izin vermiyor
some states do not allow limitations on how long an implied bazı eyaletlerde zımni bir sürenin sınırlandırılmasına izin verilmez.
some states do not allow limitations bazı eyaletler sınırlamalara izin vermiyor
do not allow to boil kaynamasına müsaade etmeyin
do not allow product to reach ground water, water course or ürünün yeraltı sularına, su yoluna veya
do not allow material to contaminate ground water system malzemenin yeraltı suyu sistemini kirletmesine izin vermeyin
some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation bazı yargı bölgeleri dışlanma veya sınırlamaya izin vermiyor
should not allow izin vermemeli
do not allow anything to rest on the power cord hiçbir şeyin güç kablosuna dayanmasına izin vermeyin
do not allow children çocuklara izin verme
do not allow anyone kimseye izin verme
do not allow to enter drains or watercourses kanalizasyona veya su kanallarına girmesine izin verme
must not allow izin vermemelisin