x-forwarded-for

x-forwarded-for teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-forwarded-for x-iletilen hazır

x-forwarded-for terimi için benzer kelimeler ve anlamları

forwarded iletilen
forwarded message yönlendirilmiş ileti
i have forwarded ilettim
will be forwarded yönlendirilecek
to be forwarded yönlendirilmek
has been forwarded iletildi
is forwarded iletilir
forwarded to you sana iletildi
forwarded email iletilen e-posta
will not be forwarded yönlendirilmeyecek
shall be forwarded yönlendirilecek
was forwarded iletildi
are forwarded iletilir
has forwarded iletti
we have forwarded ilettik
have been forwarded iletildi
forwarded from iletilen
must be forwarded iletilmeli
i have already forwarded çoktan yönlendirdim
should be forwarded yönlendirilmeli
can be forwarded iletilebilir
calls forwarded yönlendirilen aramalar
documents forwarded iletilen belgeler
i have forwarded your request isteğinizi ilettim
we have forwarded your request isteğinizi ilettik
i have been forwarded yönlendirildim
will be forwarded to you size iletilecek
i forwarded your email e-postanı yönlendirdim
not be forwarded yönlendirilmemek
i forwarded email e-posta yönlendirdim
had been forwarded iletildi
information forwarded iletilen bilgi
forwarded by email e-posta ile iletildi
i've forwarded iletildim
you forwarded yönlendirdin
calls are forwarded çağrılar yönlendirilir
were forwarded iletildi
email will be forwarded e-posta yönlendirilecek
forwarded mail iletilen posta
i have forwarded the information bilgiyi ilettim
meeting was forwarded toplantı iletildi
may be forwarded iletilebilir
has not been forwarded iletilmedi
previously forwarded önceden iletilmiş
forwarded for consideration dikkate almak için iletilir
i just forwarded az önce ilettim
forwarded ports iletilen bağlantı noktaları
call is forwarded çağrı iletilir
i forwarded the message mesajı ilettim
your message was forwarded mesajınız iletildi