tactical wire

tactical wire teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
tactical wire taktik tel

tactical wire terimi için benzer kelimeler ve anlamları

wire to wire tel tel
wire-to-wire short kısa devre
hard wire 4-wire sert tel 4 telli
2-wire, 4-wire 2 telli, 4 telli
the contact wire and suspension wire temas teli ve süspansiyon teli
tactical taktik
tactical air command taktik hava komutanlığı
tactical unit taktik birim
tactical voting taktik oylama
tactical approach taktik yaklaşım
tactical thinking taktik düşünme
tactical level taktik seviye
tactical marketing taktik pazarlama
tactical advantage taktiksel avantaj
tactical awareness taktiksel farkındalık
tactical planning taktik planlama
tactical command taktik komut
tactical team taktik takımı
tactical move taktik hareket
tactical intelligence taktik zeka
tactical vest taktik yelek
tactical support taktik destek
tactical execution taktik uygulama
tactical plan taktik plan
tactical skills taktik beceriler
tactical responses taktiksel cevaplar
tactical weapons taktik silahlar
tactical gains taktik kazançlar
tactical formation taktik oluşumu
tactical overlay taktiksel kaplama
tactical information taktik bilgi
tactical radios taktik telsizler
tactical decision taktik karar
tactical training taktik eğitim
tactical flashlight taktik fener
tactical vehicles taktik araçlar
tactical allocation taktik tahsisi
tactical media taktik medya
tactical fixed taktik sabit
tactical actions taktiksel eylemler
tactical issues taktiksel konular
tactical airlifter taktik airlifter
tactical aircraft taktik uçak
tactical management taktik yönetimi
tactical game taktik oyun
tactical objectives taktik hedefler
tactical reason taktik sebep
tactical considerations taktiksel düşünceler
tactical performance taktiksel performans
tactical positioning taktik konumlandırma