tactical unit

tactical unit teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
tactical unit taktik birim