tactical air command

tactical air command teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
tactical air command taktik hava komutanlığı

tactical air command terimi için benzer kelimeler ve anlamları

tactical command taktik komut
tactical air navigation system taktik hava navigasyon sistemi
air command hava komutanlığı
strategic air command stratejik hava komutanlığı
air mobility command hava hareketliliği emri
air command and staff college hava komutanlığı ve personel koleji
naval air systems command deniz hava sistemleri komutu
air force systems command hava kuvvetleri emri
air combat command hava savaş komutanlığı
air command and control hava komuta ve kontrol
european air transport command avrupa hava taşımacılığı komutu
general command of the air force hava kuvvetleri genel komutanlığı
tactical taktik
tactical unit taktik birim
tactical voting taktik oylama
tactical wire taktik tel
tactical approach taktik yaklaşım
tactical thinking taktik düşünme
tactical level taktik seviye
tactical marketing taktik pazarlama
tactical advantage taktiksel avantaj
tactical awareness taktiksel farkındalık
tactical planning taktik planlama
tactical team taktik takımı
tactical move taktik hareket
tactical intelligence taktik zeka
tactical vest taktik yelek
tactical support taktik destek
tactical execution taktik uygulama
tactical plan taktik plan
tactical skills taktik beceriler
tactical responses taktiksel cevaplar
tactical weapons taktik silahlar
tactical gains taktik kazançlar
tactical formation taktik oluşumu
tactical overlay taktiksel kaplama
tactical information taktik bilgi
tactical radios taktik telsizler
tactical decision taktik karar
tactical training taktik eğitim
tactical flashlight taktik fener
tactical vehicles taktik araçlar
tactical allocation taktik tahsisi
tactical media taktik medya
tactical fixed taktik sabit
tactical actions taktiksel eylemler
tactical issues taktiksel konular
tactical airlifter taktik airlifter
tactical aircraft taktik uçak
tactical management taktik yönetimi