tackling

tackling teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
tackling tackling

tackling terimi için benzer kelimeler ve anlamları

in tackling mücadele içinde
tackling climate change iklim değişikliği ile mücadele
tackling the problem sorunla mücadele
tackling issues başa çıkma sorunları
tackling poverty yoksullukla mücadele
tackling challenges mücadele zorlukları
blocking and tackling engelleme ve mücadele
tackling corruption yolsuzlukla mücadele
tackling crime suçla mücadele
by tackling uğraşarak
for tackling mücadele için
aimed at tackling mücadele amaçlı
tackling head on başa çıkmak
tackling drugs ilaçlarla mücadele
tackling security güvenlikle mücadele
tackling hunger mücadele açlığı
tackling barriers engelleri aşmak
tackling youth unemployment genç işsizliği ile mücadele
tackling unemployment işsizlikle mücadele
while tackling mücadele ederken
on tackling mücadele
tackling these issues bu sorunların üstesinden gelmek
when tackling uğraşırken
tackling the conditions koşulları ele almak
tackling discrimination ayrımcılıkla mücadele
is tackling mücadele ediyor
tackling cancer kanserle mücadele
tackling societal challenges toplumsal zorluklarla mücadele
tackling obesity şişmanlıkla mücadele
tackling the root causes kök nedenlerle mücadele
tackling down mücadele
committed to tackling mücadele etmeye kararlı
tackling football futbolla mücadele
towards tackling ele almaya doğru
tackling terrorism terörle mücadele
tackling this bununla mücadele
tackling inequalities eşitsizliklerle mücadele
tackling stress stres ile mücadele
tackling violence şiddetle mücadele
tackling the crisis krizle mücadele
tackling fraud dolandırıcılık
tackling impunity cezasızlıkla mücadele
preventing and tackling önleme ve mücadele
tackling the market pazarla mücadele
tackling questions sorularla mücadele
we are tackling biz mücadele ediyoruz
tackling with ile mücadele
to help tackling mücadele etmeye yardımcı olmak için
tackling the management yönetimi ele almak
tackling these challenges bu zorluklarla mücadele