tachycardia window

tachycardia window teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
tachycardia window taşikardi penceresi

tachycardia window terimi için benzer kelimeler ve anlamları

atrial chaotic tachycardia atriyal kaotik taşikardi
bidirectional ventricular tachycardia çift yönlü ventriküler taşikardi
ectopic tachycardia ektopik taşikardi
essential tachycardia esansiyel taşikardi
paroxysmal tachycardia paroksismal taşikardi
tachycardia taşikardi
tachycardia-bradycardia syndrome taşikardi-bradikardi sendromu
ventricular tachycardia ventriküler taşikardi
sinus tachycardia sinüs taşikardisi
supraventricular tachycardia supraventriküler taşikardi
atrial tachycardia atriyal taşikardi
sustained ventricular tachycardia sürekli ventriküler taşikardi
paroxysmal supraventricular tachycardia paroksismal supraventriküler taşikardi
paroxysmal atrial tachycardia paroksismal atriyal taşikardi
tachycardia paroxysmal taşikardi paroksismal
multifocal atrial tachycardia multifokal atriyal taşikardi
postural orthostatic tachycardia postural ortostatik taşikardi
pulseless ventricular tachycardia ateşsiz ventriküler taşikardi
ventricular tachycardia or fibrillation ventriküler taşikardi veya fibrilasyon
atrioventricular reentrant tachycardia atriyoventriküler reentrant taşikardi
sustained tachycardia sürekli taşikardi
av nodal reentrant tachycardia av nodal reentrant taşikardisi
palpitation, tachycardia çarpıntı, taşikardi
tachycardia cycle length taşikardi döngüsü uzunluğu
narrow-complex tachycardia dar kompleks taşikardi
pulseless tachycardia tatsız taşikardi
polymorphic ventricular tachycardia polimorfik ventriküler taşikardi
sustained ventricular tachycardia or fibrillation. sürekli ventriküler taşikardi veya fibrilasyon.
a sustained ventricular tachycardia sürekli ventriküler taşikardi
atrioventricular nodal tachycardia atriyoventriküler nodal taşikardi
reentrant tachycardia cansız taşikardi
ventricular tachycardia fibrillation ventriküler taşikardi fibrilasyonu
unstable tachycardia dengesiz taşikardi
nodal tachycardia nodal taşikardi
stable tachycardia stabil taşikardi
tachycardia fibrillation taşikardi fibrilasyonu
narrow-qrs tachycardia dar qrs taşikardi
unsustained tachycardia boyanmamış taşikardi
no sustained tachycardia sürekli taşikardi yok
tachycardia avnrt taşikardi avnrt
ectopic atrial tachycardia ektopik atriyal taşikardi
tachycardia rhythm taşikardi ritmi
log window, window günlük penceresi, pencere
aortic window aort penceresi
atmospheric window atmosferik pencere
awning window tente penceresi
bay window cumba
bow window kavisli pencere
bull's-eye window boğa gözü penceresi
casement-window kanatlı pencere