tabs

tabs teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
tabs sekmeler

tabs terimi için benzer kelimeler ve anlamları

keep tabs on sekmeleri açık tut
keep tabs sekmeleri tut
tear-off tabs ayırma sekmeleri
keeping tabs sekmeleri tutmak
close tabs sekmeleri kapat
close all tabs tüm sekmeleri kapat
keep close tabs sekmeleri kapat
add this webpage to your home page tabs bu web sayfasını giriş sayfası sekmelerinize ekleyin
tabs on sekmeleri
keeps tabs on sekmeleri açık tutar
weld tabs kaynak sekmeleri
keep tabs on you sekmeleri sende tut
solder tabs lehim sekmeleri
divider tabs ayırıcı sekmeler
section tabs bölüm sekmeleri
kept tabs on sekmeleri tuttu
adjustment tabs ayar sekmeleri
waist tabs bel sekmeleri
keeping close tabs sekmeleri yakından tutmak
depress tabs sekmeleri bastır
tabs below aşağıdaki sekmeler
inserting the tabs sekmeleri eklemek
two tabs iki sekme
keep tabs on the situation durumu takip et
toggle tabs geçiş sekmeleri
buttoned tabs düğmeli sekmeler
reopen closed tabs kapalı sekmeleri yeniden aç
all tabs tüm sekmeler
top tabs üst sekmeler
aluminum can tabs alüminyum sekmeler olabilir
no tabs sekme yok
keep tabs on her sekmeleri üzerinde tut
series of tabs sekmeler dizisi
notched tabs çentikli sekmeler
moveable tabs hareketli sekmeler
5 tabs 5 sekme
switch between tabs sekmeler arasında geçiş yap
tabs above yukarıdaki sekmeler
protruding tabs çıkıntılı sekmeler
circular tabs dairesel sekmeler
keeping tabs on each other birbirlerine sekmeler tutmak
spaces or tabs boşluklar veya sekmeler
tabs at the bottom altındaki sekmeler
tabs lock sekmeler kilidi
closer tabs yakın sekmeler
by tabs sekmelere göre
global navigation tabs genel gezinme sekmeleri
tabs adjust sekmeler ayarlamak
keep tabs on progress sekmeleri devam ettirme
clicking the tabs you want to view. görüntülemek istediğiniz sekmeleri tıklatarak.