tableau vivant

tableau vivant teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı