t formation

t formation teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
t formation t oluşumu

t formation terimi için benzer kelimeler ve anlamları

back formation sırt oluşumu
back-formation arka formasyon
capital formation sermaye oluşumu
concept formation konsept formansyonu
double wingback formation çift kanat oluşumu
flight formation uçuş oluşumu
formation formasyon
formation dance formasyon dansı
formation rules oluşum kuralları
heat of formation oluşum ısısı
i formation ben oluşum
personality formation kişilik oluşumu
re-formation yeniden oluşumu
reaction formation reaksiyon oluşumu
reticular formation retiküler oluşum
rouleaux formation rouleaux oluşumu
self-formation kendinden oluşumu
single wingback formation tek kanatlı sırt oluşumu
symptom formation semptom oluşumu
wingback formation kanat oluşumu oluşumu
certificate of formation oluşum sertifikası
gross fixed capital formation brüt sabit sermaye oluşumu
company formation şirket kuruluşu
academic formation akademik formasyon
rock formation kaya oluşumu
scale formation ölçek oluşumu
gross capital formation brüt sermaye oluşumu
subject matter or formation konu veya oluşum
contract formation sözleşme oluşumu
shale formation şeyl oluşumu
household formation ev yapımı
word formation sözcük yapımı
policy formation politika oluşturma
soil formation toprak oluşumu
price formation fiyat oluşumu
clot formation pıhtı oluşumu
formation expenses oluşum masrafları
formation of contract sözleşmenin oluşumu
wage formation ücret oluşumu
formation water oluşum suyu
habit formation alışkanlık formasyonu
letter formation mektup oluşumu
professional formation profesyonel oluşum
fixed capital formation sabit sermaye oluşumu
bone formation kemik oluşumu
formation continue oluşum devam
tight formation sıkı oluşum
government gross fixed capital formation devlet brüt sabit sermaye oluşumu
scar formation skar oluşumu
thrombus formation trombüs oluşumu