i achieve my goals

i achieve my goals teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i achieve my goals hedeflerime ulaşıyorum

i achieve my goals terimi için benzer kelimeler ve anlamları

achieve goals hedefleri yakalamak
achieve your goals hedeflerine ulaşmak
achieve their goals hedeflerine ulaşmak
achieve my goals hedeflerime ulaşmak
to achieve these goals bu hedeflere ulaşmak için
achieve its goals hedeflerine ulaşmak
achieve our goals hedeflerimize ulaşmak
achieve shared goals paylaşılan hedeflere ulaşmak
achieve business goals iş hedeflerine ulaşmak
achieve personal goals kişisel hedeflere ulaşmak
achieve revenue goals gelir hedeflerine ulaşmak
to achieve the set goals belirlenen hedeflere ulaşmak için
achieve new goals yeni hedeflere ulaşmak
achieve many goals birçok hedefe ulaşmak
achieve one's goals hedeflerine ulaşmak
achieve common goals ortak hedeflere ulaşmak
achieve professional goals mesleki hedeflere ulaşmak
achieve some goals bazı hedeflere ulaşmak
that will achieve their goals hedeflerine ulaşacak
achieve mutual goals karşılıklı hedeflere ulaşmak
to achieve certain goals belirli hedeflere ulaşmak için
achieve great goals harika hedeflere ulaşmak
help to achieve goals hedeflere ulaşmak için yardım
achieve the millennium development goals binyıl kalkınma hedeflerine ulaşmak
achieve all the goals tüm hedeflere ulaşmak
i feel my best when my guys achieve their goals, but i also adamlarım hedeflerine ulaştığında elimden gelenin en iyisini hissediyorum, ama aynı zamanda
achieve life goals yaşam hedeflerine ulaşmak
achieve goals life hayat hedeflerine ulaşmak
achieve their desired goals istedikleri hedeflere ulaşmak
achieve our mutual goals karşılıklı hedeflerimize ulaşmak
achieve millenium development goals milenyum gelişim hedeflerine ulaşmak
to achieve other goals başka hedeflere ulaşmak için
achieve our business goals iş hedeflerimize ulaşmak
to achieve personal and professional goals. kişisel ve mesleki hedeflere ulaşmak için.
achieve our goals and dreams hedeflerimize ve hayallerimize ulaşmak
achieve millenium goals millenium hedeflerine ulaşmak
achieve their academic goals akademik hedeflerine ulaşmak
two goals to achieve ulaşmak için iki hedef
to achieve similar goals benzer hedeflere ulaşmak
working hard to achieve goals. hedeflere ulaşmak için çok çalışmak.
achieve study goals çalışma hedeflerine ulaşmak
with professional goals to achieve ulaşmak için mesleki hedefleri olan
achieve efficiency goals verimlilik hedeflerine ulaşmak
achieve their goals successfully hedeflerine başarıyla ulaşmak
achieve policy goals politika hedeflerine ulaşmak
achieve the education goals eğitim hedeflerine ulaşmak
to achieve agreed upon goals kararlaştırılmış hedeflere ulaşmak
achieve greater goals daha büyük hedeflere ulaşmak
achieve challenging goals zorlu hedeflere ulaşmak
focused to achieve the goals hedeflere ulaşmak için odaklanmış